website templates

Polska Izba Hotelarstwa

Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.

KONFERENCJA:
"Zastosowanie nowoczesnych technologii w obiektach hotelowych i gastronomicznych"

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zorganizował 26 marca br. w Warszawie konferencję dla właścicieli hoteli oraz dyrektorów hoteli, dyrektorów czy też managerów do spraw marketingu, osobób zarządzających obiektami gastronomicznymi, biznesowymi oraz typu leisure.

Polska Izba Hotelarstwa miała swój wkład w konferencję. Nasz przedstawiciel - p. Krzysztof Kowalski - poprowadził prelekcję dot. ochrony danych w hotelach, która zebrała wysokie oceny uczestników, tj. średnia 4,71 w skali od 1 do 5. 

Wielki jubileusz Honorowego Obywatela Mogilna

12 stycznia br. Prezez Mariusz Malicki reprezentował Polską Izbę Hotelarstwa podczas jubileuszu 60-lecia pracy dziennikarsko-literackiej Stanisława Kaszyńskiego - Honorowego Obywatela Miasta Mogilno.

Podsumowanie Warsztatów "RODO w HOTELU",
27 listopada br.

Branża hotelowa jest w polu zainteresowania hakerów, dlatego, że są tam te same dane, co w bankach (np. dane z kart kredytowych), co u lekarza (np. informacje ze "spa"), co w firmie telekomunikacyjnej (dane kontaktowe wraz z danymi z dowodu tożsamości).

Dlatego potrzebna jest analiza ryzyka, bo RODO to "inteligentna" regulacja i zakłada, że Administrator sam najlepiej wie, jak chronić dane osobowe i prywatność swoich pracowników i klientów.

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

Opublikowany: 30.04.2019 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Polska Izba Hotelarstwa, zwana dalej „Izbą”, jest dobrowolnie powstałą organizacją zrzeszającą przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie oraz przedsiębiorców i organizacje działające na rzecz hotelarstwa, zwanych dalej „przedsiębiorcami”.

§ 2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Izba posiada osobowość prawną.

§ 5. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 1952, z późniejszymi zmianami).

§ 6. Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Izby.

§ 7. Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w działalności hotelarskiej.

§ 8. Izba wydaje opinie o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania hotelarstwa oraz bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych z tego zakresu. Izba dokonuje ocen funkcjonowania przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 9. Działalność Izby służy rozwojowi hotelarstwa w interesie gospodarki krajowej.

§ 10. Do zadań Izby należy w szczególności:

1/ podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju hotelarstwa w Polsce,

    w tym inicjowanie wobec uprawnionych organów odpowiednich rozwiązań

    ustawodawczych oraz zmian w przepisach obowiązujących,

2/ wspieranie inicjatyw gospodarczych w hotelarstwie,

3/ popieranie kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, organizowanie praktyk

    szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli,

4/ doskonalenie wiedzy zawodowej, poprzez organizowanie kursów, dokształcania

    zawodowego,

5/ organizowanie i prowadzenie szkół hotelarskich, wyższych i średnich,

6/ organizowanie dyskusji zawodowych w postaci zebrań, seminariów, kongresów,

7/ organizowanie wymiany informacji między przedsiębiorstwami i hotelami,

8/ wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie na zaproszenie organów państwowych

    swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo -

    opiniodawczych w sprawach związanych z działalnością hotelarską i gastronomiczną,

9/ informowanie o funkcjonowaniu hoteli oraz prowadzenie działalności

    upowszechniającej wiedzę na temat działalności hotelarskiej i gastronomicznej,

10/ popieranie działań inwestycyjnych w hotelarstwie.

§ 11. Izba może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności powinien być przeznaczony na finansowanie statutowych zadań Izby.

II. Członkostwo w Izbie

Prawa i obowiązki

§ 12.1. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy krajowi prowadzący działalność hotelarską

            i gastronomiczną oraz przedsiębiorcy i organizacje działające na rzecz hotelarstwa na

            obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa polskiego.

        2. Członkiem Izby może być także oddział przedsiębiorcy zagranicznego prowadzący

            działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa polskiego.

        3. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę zagranicznego działalności za

            pośrednictwem kilku oddziałów, członkostwo Izby może uzyskać każdy oddział lub

            oddział wskazany przez pozostałe oddziały tego przedsiębiorcy.

   Członkowie Izby dzielą się na:

       

            - zwyczajnych

   - wspierających

   - honorowych

  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność

  hotelarską i gastronomiczną oraz osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność

  związaną z hotelarstwem i gastronomią.

           Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna na podstawie pisemnej

           deklaracji zobowiązująca się do honorowego świadczenia usług lub płacenia

           określonych kwot pieniężnych.

• O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd.

• Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zgromadzenie Członków

  osobie fizycznej lub prawnej za wyjątkowe zasługi dla rozwoju celów Izby.

  Nowi członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani decyzją Zarządu Izby na

  podstawie pisemnej deklaracji i po uiszczeniu wpisowego.

§ 13. Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki przez umocowanych przedstawicieli.

§ 14. Założyciele Izby, którzy uchwalili statut, stają się członkami Izby z dniem jej zarejestrowania w sądzie. Przystąpienie do Izby po jej rejestracji wymaga złożenia pisemnej deklaracji i przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Izby.

§ 15. Członkowie Izby działają na równych prawach.

§ 16. Każdy członek Izby ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby. Przy wyborach do organów Izby każdy członek ma jeden głos.

§ 17. Członkowie Izby obowiązani są do brania udziału w pracach Izby oraz do przestrzegania statutu Izby, a także uchwał i rozstrzygnięć jej organów.

§ 18.1. Członkowie zwyczajni Izby obowiązani są uiścić jednorazowe wpisowe i składkę

            roczną na rzecz Izby.

        2. Wysokość wpisowego i składki ustala Walne Zgromadzenie.

        3. Składkę roczną wnosi się w dwóch równych ratach:

• pierwszą - do dnia 31 marca,

• drugą - do dnia 31 lipca każdego roku.

        4. Wpisowe uiszcza się w momencie złożenia deklaracji członkowskiej.

§ 19. Ustanie członkostwa następuje w wyniku rezygnacji z członkostwa, upływu terminu wypowiedzenia przez Izbę oraz skreślenia z listy w wyniku zaprzestania działalności.

§ 20.1. O wypowiedzeniu członkostwa przez Izbę decyduje Walne Zgromadzenie.

        2. W przypadku, gdy członek nie spełnia obowiązku dokonania wpłaty części lub pełnej

            składki dłużej niż do końca lutego następnego roku, Zarząd skreśla takiego członka z

            listy członków Izby.

        3. Przedsiębiorca skreślony z listy członków Izby może zwrócić się do najbliższego

            Walnego Zgromadzenia o przywrócenie członkostwa, lub do Zarządu Izby o nadanie

            Statusu członka stowarzyszonego.

        4. Zakres uprawnień członków stowarzyszonych określi Walne Zgromadzenie.

III. Organy Izby

§ 21. Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,

2. Zarząd Izby, zwany dalej „Zarządem”,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 22. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby. Członkowie Izby reprezentowani są na Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli. Każdy członek Izby ma jeden głos.

§ 23. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O terminie, miejscu i porządku Zgromadzenia, Zarząd obowiązany jest zawiadomić członków na 30 dni wcześniej.

§ 24. Na żądanie jednej czwartej liczby członków Izby, Zarząd najpóźniej w ciągu 1 miesiąca zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 25. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o kierunkach działalności i rozwoju Izby.

Walne Zgromadzenie w szczególności:

1. uchwala program działalności Izby i jego organów,

2. rozstrzyga o członkostwie w Izbie,

3. wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną,

4. zatwierdza bilans Izby,

5. rozpatruje sprawozdania organów Izby,

6. udziela Zarządowi absolutorium,

7. ustala wysokość składki członkowskiej,

8. uchwala zmiany statutu,

9. rozpatruje odwołania od decyzji Izby,

10. ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.

§ 26.1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

        2. Do zmiany statutu wymagana jest większość 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej

połowy liczby członków.

§ 27. Na posiedzenia Walnego Zgromadzenia członkowie przybywają na własny koszt.

§ 28.1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

        2. Zarząd w szczególności:

1. podejmuje bieżące decyzje w sprawach związanych z działalnością Izby,

2. opracowuje programy działania Izby,

3. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,

4. zarządza majątkiem Izby,

5. udziela pełnomocnictw,

6. powołuje sekcje, komisje lub zespoły w celu wykonywania zadań Izby,

7. prezentuje stanowisko Izby wobec organów władzy i administracji państwowej

oraz wobec organów samorządu terytorialnego,

8. organizuje kontakty zagraniczne Izby,

9. podejmuje inne działania określone przez Walne Zgromadzenie.

§ 29.1. Zarząd składa się z 5-7 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych kandydatów, którymi mogą być jedynie osoby reprezentujące przedsiębiorców - członków Izby. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o sposobie wyboru Zarządu.

        2. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, dwóch V-ce Prezesów oraz

            2-4 członków Zarządu.

        3. Prezes Zarządu Izby kieruje pracami Zarządu.

   4. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej

            połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa

            Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu głos Przewodniczącego

            Posiedzenia.

§ 30.1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym Zarząd przedstawił roczne sprawozdanie za ostatni w kadencji rok urzędowania.

        2. Mandat członka Zarządu wygasa:

1. z upływem kadencji Zarządu,

2. z ustaniem członkostwa w Izbie przedsiębiorcy, którego członek Zarządu jest przedstawicielem,

3. z chwilą utraty prawa do reprezentowania przedsiębiorcy - członka Izby.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji,

Zarząd może uzupełnić skład Zarządu a najbliższe Walne Zgromadzenie

zatwierdza decyzję Zarządu.

§ 31.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, V-ce Przewodniczącego, 1-3 członków Komisji Rewizyjnej.

        2. Postanowienia § 30 mają odpowiednie zastosowanie do Komisji Rewizyjnej.

§ 32. Komisja Rewizyjna:

         1. dokonuje bieżących i okresowych kontroli Zarządu Izby, co do zgodności ze statutem

             i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

         2. kontroluje gospodarkę finansową Zarządu,

         3. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności kontrolnych oraz

             wnioski dotyczące działalności Zarządu,

         4. wypowiada się w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 33.1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają prawo do wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

        2. Zasady wynagradzania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Walne

            Zgromadzenie.

        3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Pełnomocnik Izby Hotelarstwa

            powołany przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 34.1. Obsługę działalności Izby prowadzi Biuro Izby.

        2. Zakres działania Biura określa Regulamin Biura, zatwierdzony przez Zarząd.

        3. Działalność Biura Izby nadzoruje Zarząd Izby.

       

§ 35.1. Pracami Biura Izby kieruje Prezes Izby, który jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Polskiej Izby Hotelarstwa.

   2. Wobec pracowników zatrudnionych w Biurze Izby Prezes Izby - Dyrektor Generalny

       pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

        3. Zasady wynagradzania pracowników Biura Izby określa Zarząd Izby.

IV. Majątek Izby

§ 36. Majątek Izby tworzą:

1. wpłaty ze składek członkowskich i wpisowego,

2. darowizny pieniężne,

3. subwencje i dotacje rzeczowe ,

4. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 37. Majątek Izby może być użyty jedynie do realizacji statutowych celów Izby.

§ 38.1. Izba może tworzyć fundusze.

        2. Przeznaczenie, wielkość, zasady gromadzenia i wykorzystywania każdego funduszu

            określa Zarząd Izby.

       

§ 39.1 Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby są

upoważnieni:

        1. Prezes Izby - jednoosobowo,

   2. 2 osoby łącznie spośród pozostałych członków Zarządu,

   3. pełnomocnicy ustanowieni przez dwóch członków Zarządu w granicach udzielonych im

       pełnomocnictw.

       2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych, osoby

           wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 mogą ustanowić pełnomocników działających

           samodzielnie w granicach udzielonych pełnomocnictw.

V. Rozwiązanie Izby

§ 40.1. Izba może zostać rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ľ liczby członków.

        2. Majątek Izby, pozostały po jej likwidacji, przypada każdemu z członków odpowiednio

            do sumy wpłaconych przez niego składek i wpłat dobrowolnych.

        3. Izba może być rozwiązana przez sąd w przypadkach wskazanych w ustawie.

§ 41. W razie rozwiązania Izby, Zarząd powołuje likwidatora.

§ 42. Niniejszy statut został podpisany i przyjęty przez Członków Założycieli.


GALERIA ZDJĘĆ WYBRANYCH HOTELI