create a website for free

Polska Izba Hotelarstwa

Powołana do działania w lutym 2002 r.
Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

RODO INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PIH

Jeśli zdecydują się Państwo na członkostwo w naszej Izbie lub kontakt z nami, to proszę pamiętać, że Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO, jest POLSKA IZBA HOTELARSTWA.

Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl,

Adres do korespondencji : Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu:

- odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące działalności Polskiej Izby Hotelarstwa

- informowania o działaniach statutowych organów Izby, np. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

- organizowanie szkoleń lub konferencji branżowych pod auspicjami PIH

- informowanie o bezpłatnych konferencjach dla branży hotelowej  

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, jaki są do tego potrzebne lub maksymalnie przez 6 lat od daty ustania członkostwa.

Podstawą prawną przetwarzania może być:

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Izbie, w zakresie prawa o stowarzyszeniach, np. ewidencja członków PIH,
- realizacja umowy pomiędzy Izbą a Członkami Izby
- prawnie uzasadniony interes Izby, który polega m. in. na tym, aby utrzymywać stałych Członków w Izbie i pozyskiwać nowych Członków do Izby.

Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą i stroną internetową oraz mogą być ujawnianie naszym sponsorom i członkom Izby, w celu wsparcia Izby w realizacji naszych zadań statutowych.

Mają Państwo prawo do:
a) żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i do ich kopii,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c) przeniesienia danych, jeśli przetwarzenie jest realizowane na podstawie umowy lub zgody,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Nie stosujemy profilowania oraz nie planujemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

RODO INFORMACJA
DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH POD AUSPICJAMI PIH

Administratorem danych osobowych jest POLSKA IZBA HOTELARSTWA

Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl,

Adres do korespondencji : Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu poinformowania o bezpłatnym szkoleniu organizowanym dla Członków Izby, lub w przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu do identyfikacji nadawcy oraz obsługi zgłoszenia udziału w warsztacie, przesłanego w wiadomości elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, jakim jest realizacja statutowych zadań Polskiej Izby Hotelarstwa, do jakich należy organizowanie bezpłatnych dla Członków Izby szkoleń branżowych i informowanie o miejscu, czasie i programie szkolenia oraz realizacja umowy pomiędzy PIH a Uczestnikami na przeprowadzenie szkolenia.

Państwa dane będą ujawniane naszym sponsorom i patronom merytorycznym szkolenia, w celu poprawnej realizacji warsztatów oraz w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni rozwiązań do zabezpieczania sieci komputerowych i ochrony danych w Hotelu.

Mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Z poważaniem

Prezes Polskiej Izby Hotelarstwa

Marek Łuczyński

DANE KONTAKTOWE

Prezes Zarządu p. Marek Łuczyński
Nr tel. +48 501 099 687  
m.luczynski@polskaizbahotelarstwa.pl
adres do korespondencji :
Oddział PIH
ul. Wilanowska 12,
00-422 Warszawa